De juiste informatie

Gegevens over de ligging, de toestand en het functioneren van de riolering zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening, bedrijfszekerheid, beheersbare kosten en bij calamiteiten.

Data zijn belangrijk
Bij gegevensbeheer gaat het niet alleen over vaste aspecten, zoals afmetingen, materiaal, leeftijd en hoogteligging van buizen. Het gaat ook over in de tijd veranderende aspecten en om het functioneren. Omdat de riolering vooral onder de grond ligt, is niet zomaar waar te nemen of er sprake is van beschadiging of verstopping en ook niet hoeveel water en vuil worden afgevoerd en welke waterstanden daarbij optreden. Data worden steeds belangrijker als basis voor verstandig beleid, doelmatige investeringen, goed beheer en betere dienstverlening aan de samenleving. Datagestuurd beheer van objecten zoals riolen, wegen en bomen wordt even belangrijk als digitale dienstverlening aan bewoners en bedrijven.

Onderbouwde keuzes
Welke maatregel is het meest geschikt? Is een goedkopere maatregel goed genoeg? Kan een maatregel uitgesteld worden? Om hierover verantwoorde beslissingen te nemen, is verfijnd inzicht nodig. Hoe beter uw rioolbeheerder weet wat er aan riolering ligt, hoe de conditie daarvan is en hoe die presteert, hoe scherper uw gemeente kan sturen. Als de gemeente de data goed op orde en beschikbaar heeft, zal dat misinvesteringen voorkomen en de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen.

Eén taal
Nieuwe meetmethoden leveren steeds meer data op die met moderne verwerkingstechnieken steeds beter bruikbare informatie opleveren. Dit gaat nog sneller als elke betrokken deskundige de data kan gebruiken. Dat vraagt om onbelemmerde data-uitwisseling tussen gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, softwareleveranciers en aannemers in de gemeenschappelijke standaardtaal ‘Gegevenswoordenboek Stedelijk Water’. Het uit elkaar halen van gegevensbestanden en toepassingen en gebruik van open data zijn – conform de Common Ground visie van de VNG – logische vervolgstappen waar de rioleringszorg vooroploopt.

Investeren in data
Net als bijvoorbeeld bij basisregistraties en klantprocessen (frontoffice, vergunningen, meldingen) zijn bij het beheer van riolering, wegen en groen investeringen nodig in mensen en de instrumenten die ze gebruiken om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Meer, betere en algemeen beschikbare data zijn bijvoorbeeld nodig om:

  • Schade door hevige buien tegen te gaan door gevoelige gebieden aan te wijzen en ervaringen van bewoners en feitelijke gevolgen te vergelijken met rekenmodellen.
  • Samen te werken en integraal te programmeren binnen het fysieke domein, met andere overheden en met marktpartijen.
  • Beter afgewogen keuzes te maken over vervangen of vernieuwen van riolen.
  • Een goede dienstverlening en informatievoorziening aan inwoners en bedrijven te leveren.
  • De kans op schade aan de riolering tijdens graafwerkzaamheden te verminderen.
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • De gevolgen van de uitstroom van vakmensen op te vangen door kennisborging.
  • Faalkosten te verlagen.
  • Innovaties en nieuwe diensten te bevorderen.

Grote maatschappelijke opgaven
Het gaat niet alleen om stedelijk waterbeheer. Digitalisering is een cruciale voorwaarde voor het realiseren van ieders wensen in een steeds vollere openbare ruimte: wijkvernieuwing, klimaatadaptatie, energietransitie en smart city op basis van een digitale tweeling (een virtuele kopie). Onder en boven de grond.

De rol van de raad
Er is structurele bestuurlijke aandacht nodig voor het investeren in verzamelen, beheren, verbeteren, analyseren, ontsluiten en gebruiken van data. De kost gaat daarbij vaak voor de baat uit, maar de business case is zeer positief. Dataverlies, faalkosten en misinvesteringen zijn vele malen duurder dan de kosten voor goed informatiemanagement. De verplichte open GWSW-standaard is een belangrijke sleutel tot goed databeheer.
Stel uzelf de vraag:
Heb ik inzicht in de beschikbaarheid van data binnen mijn gemeente? Wil ik op korte termijn in data investeren om daar op de langere termijn voordeel mee te halen?
logo Stichting RIONED

Stichting Rioned
Galvanistraat 1, 6716 AE Ede
T 0318 631 111
E info@rioned.org
www.riool.net

Cookieverklaring